Ana içeriğe atla

aaa

Can Simidi mi, Fırsatçılık mı? KONKORDATO

14.11.2018 - 10:53

DÖVİZDEKİ ANİ HAREKETLER VE FAİZLERDEKİ YÜKSELİŞİN ARDINDAN TÜRKİYE YENİ BİR KAVRAMLA TANIŞTI: KONKORDATO… PEKİ, HOTİÇ VE YEŞİL KUNDURA GİBİ ŞİRKETLERİN İLANINDAN SONRA SIKÇA DUYMAYA BAŞLADIĞIMIZ BU KELİME NE ANLAMA GELİYOR?

Ayakkabı, inşaat, gıda, market, restoran, tekstil, turizm, elektronik… Dövizdeki ani hareketler ve faizlerdeki yükselişin ardından Türkiye yeni bir kavramla tanıştı: Konkordato… Kamuoyu, ‘borç çevirecek gücün kalmaması’ anlamına gelen bu kelimeyi Hotiç ve Yeşil Kundura gibi şirketlerin ilanından sonra sıkça duymaya başladı. Çünkü birçok sektörde konkordato ilanları arka arkaya geldi. Gelmeye de devam ediyor. İsterseniz, konkordatonun ne anlama geldiğine biraz daha yakından bakalım.

KONKORDATO SÜRECİ NASIL BAŞLAR? 
Konkordato, batık şirketlerin alacaklılara borcunun ödenmesi için var olan bir sistem. Borçlarını ödemede zorlanan şirket ve kooperatiflerin, bir kısım borçlarından kurtularak borçlarını ödeyebilir duruma getirmeleri için uygulanan bir müessese. Bu uygulamada alacaklı ve borçlular, konkordato müessesesi kapsamında borç ve alacakları yeniden yapılandırma işlemine tabi tutulmaktadır.
Konkordato müessesesi, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 285-309. maddelerinde düzenlenmiştir. Finansal yapısı önemli ölçüde bozulan iyi niyetli ve dürüst borçlu işletmeleri ve kooperatifleri korunmayı amaçlayan bir sistemdir. Burada, borçlunun talebinin bulunması gerekmektedir. Borçlunun talebi üzerine, konkordato müessesesi işlemeye başlar.
Konkordato müessesesi 4 bölümden oluşur: Adi Konkordato, İflastan Sonra Konkordato, Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato, Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması…

ADİ KONKORDATO NEDİR?
Konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen herhangi bir borçlu, icra mahkemesine gerekçeli bir dilekçe ve bir konkordato projesi verir. Bu projeye ayrıntılı bir bilanço, gelir tablosu ekler. Defter tutmaya mecbur şahıslardan ise defterlerinin durumunu bildiren bir cetvel istenir. Bu cetvelde, özellikle Türk Ticaret Kanunu’nun 66. maddesi hükmünce tutulması mecburi olan defterlerin hepsinin tutulmuş olup olmadıkları gösterilir.
İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, icra mahkemesinden borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir. Konkordato talebi üzerine icra mahkemesi, gerekli gördüğü takdirde, borçlunun malvarlığının muhafazası için 290. maddenin ikinci fıkrasındaki tedbirleri emreder.
Başvuru makamı borçlunun teklifini, konkordato süresi verilebilmesi için uygun şartlarının olup olmadığını araştırıp inceler. Borçlunun varlıklarının, borçların en az yüzde 50’sini karşılamaya yetip yetmeyeceği ve borçlunun teklifinin varlıkları ile uygun olup olmadığını tespit etmek için İcra Tetkik Mercii’nin bilirkişiye başvurması gereklidir. İcra Tetkik Mercii bilirkişinin yapacağı inceleme sonucunda; konkordato süresi verilmesi için gereken şartları borçlunun taşımadığı sonucuna varırsa, konkordato başvurusu reddedilir.
Borçlunun gerekli şartları taşıdığı sonucuna varılırsa, borçluya konkordato süreci tayin edilir ve komiser atanır. Borçlu, bilançosunda yazılı mal ve kıymetleri, konkordato mühletinin verilmemesi halinde, bilançoyu icra mahkemesine sunduğu tarihten bir sene içinde takibe uğradığı taktirde 162. madde uyarınca göstermeye mecburdur. Konkordato mühleti kaldırılmış veya konkordato tasdik edilmemişse bunların kesinleşmesi tarihlerinden itibaren bir sene ve konkordato feshedilmişse feshin kesinleşmesinden 6 ay müddetle borçlu için aynı mecburiyet vardır.
 
İFLASTAN SONRA KONKORDATO NEDİR?
İflasına hükmedilmiş olan bir borçlu konkordato teklifi ederse, iflas idaresi mütalaasıyla beraber ikinci alacaklılar toplanmasında veya daha sonra müzakere edilmek üzere alacaklılara bu teklifi bildirir. Komisere ait vazifeler iflas idaresi tarafından yapılır. Paraya çevirme, ticaret mahkemesi tasdik hakkında bir karar verinceye kadar ertelenir. Konkordato üzerine verilen karar iflas idaresine bildirilir. Konkordatonun tasdiki halinde idare iflasa hükmeden mahkemeden iflasın kaldırılmasını ister.

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO NEDİR?
Malvarlığının terki suretiyle konkordato ile alacaklılara, borçlunun malvarlığı üzerinde tasarruf etmek veya bu malların tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişiye devretmek yetkisi verilir. Alacaklılar haklarını konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu aracılığıyla kullanırlar. Konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu, konkordato talebi hakkında karar veren alacaklılar tarafından seçilir.
Konkordato tasfiye memuru, icra mahkemesinin seçime ilişkin kararı onaylamasından sonra göreve başlar. Konkordato komiseri de tasfiye memuru olabilir.

SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI NEDİR?
Muaccel para borçlarını ödeyemeyecek durumda olan veya mevcut ve alacakları borçlarını karşılamaya yetmeyen ya da bu hallerden birine düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalması kuvvetle muhtemel olan bir sermaye şirketi veya kooperatif, önceden müzakere edilmiş ve projeden etkilenen alacaklılar tarafından gerekli çoğunluk sağlanarak kabul edilmiş olan yeniden yapılandırma projesi ile birlikte, muamele merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma için başvurabilir.

kk

KONKORDATO KARARLARI PİYASAYI DEMORALİZE EDİYOR

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral
: “Konkordato kararları hepimizi etkiliyor. Hepimiz bu sepetin içindeyiz. Kararlar piyasayı demoralize ediyor. Konkordatonun ticaret literatüründen çıkartılması gerektiğini düşünüyorum. İhtiyacı olan firmalar kadar, kötü niyetle kullanan firmaların da hayata geçirmesiyle bu işlem, piyasayı daha da tıkıyor. Bu, işleri olduğundan biraz daha zorlaştırıyor. Bu sene duyduğunuz kadar çok duydunuz mu bu konuyu? Gerçekten ihtiyaç duyan firmalar da vardır. Sıkışık dönem yaşandı, bankalar çok sert fren yaptılar. Ümit ediyorum bu frenden ayaklarını çekerek piyasaların biraz olsun rahatlamasını sağlarlar.

KONKORDATO FIRSATÇILARINA İZİN VERİLMEMELİ

AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın: “Konkordato ilanlarının kısa sürede olağan dışı boyutlara ulaşması, gerçek durumu yansıtmıyor. Uygulama, bazı firmalar tarafından kötüye kullanılıyor. Mali zorluk yaşayan dürüst firmaların ayakta kalması için getirilen bir uygulamayı, ticaret ahlakı olmayan fırsatçıların istismar ederek işi çığırından çıkarmalarına izin veremeyiz. Fırsatçı firmalar, ihtiyacı olmadığı halde sırf ödemelerinden kurtulmak için bu yola başvuruyorlar. Piyasayı bozarak sağlam firmaları da zora düşürüyorlar.”

arf

Yukarı